Vad är dendrokronologi?

Dendrokronologi av grekiskans dendron = träd, chronos=tid och logos = läran (ordet) är en metod för att datera historiska skeenden med hjälp av trädens årsringar.

I de tempererade områdena bildas ett tydligt ringmönster i veden. Under våren sker en snabbare tillväxt med en porösare cellstruktur och ljusare färg, till skillnad från den mörkare och kompaktare delen under sommar och höst. Den årliga tillväxten påverkas av klimatet, där variationer i temperatur och nederbörd ger olika ringbredder. En serie av årsringar bildar ett unikt mönster för en viss följd av år. Genom att jämföra ett sådant ringmönster mot ett referensmaterial kan varje enskild årsring dateras exakt på året, ja även till en årstid. För att få säkerhet i dateringen är det viktigt att referensmaterialet är hämtat från samma trädslag och klimatområde. Kompletta årsringsserier finns för Sveriges del från järnåldern till våra dagar och har byggts upp genom noggranna studier av växande träd samt byggnader med tidigare känd datering. Genom att sammanställa prover som tidsmässigt överlappar varandra kan en kontinuerlig ringserie skapas. Dendrokronologi används inom ett flertal olika forskningsområden, såsom vegetationsekologi, skogshistoria och inom arkeologin till datering av föremål och byggnader. Med dendrokronologisk teknik kan man t.ex. rekonstruera brändernas utbredning i landskapet. I en undersökning kring Bjurholm har man funnit att bränder på 1300- och 1600-talet kunde vara förvånandsvärt stora, över 20 000 hektar!
Högst aktuell i dessa dagar är studiet av klimatutvecklingen, där dendrokronologi bl.a. används för att rekonstruera temperatur och nederbörd historiskt.
Årsringar