Rester av fasta anläggningar för fiskfångst funna i Fjällgrycken, som kan vara medeltida
Under sommaren 2007 gjordes ett märkligt fynd i den högt belägna sjön Fjällgrycken av Anette Snarf Hansson. Före reparation av dammanläggningen vid sjöns utlopp hade vattennivån sänkts så mycket att stora delar av bottnen torrlades. Vid en av de många vandringarna i området upptäckte Anette rader av käppar nedstuckna i bottenlagret. Delvis med flätverk av kvistar. Dessutom fanns grövre stammar eller stockar arrangerade bland käppraderna.

Detta arrangerande av käppar har under århundraden användts för att fånga fisk. Katsa är den benämnings som ligger närmast till hands. På Öland har man stött på en liknande anordning som kan dateras till bronsåldern. Även i närområdet har liknande fynd gjorts på senare tid. Bland annat i sjön Amungen i Alfta socken.Fjällgrycken karta Eniro Fjällgrycken flygfoto Eniro Klicka på bilderna för förstoring

Markku Myllylä CFF arkiv. Den vanliga formen är en "dubbel njurform" försedd med yttre fångstarmar för att leda fisken mot ingången i kassen, där fisken sedan kunde håvas upp. Hela denna konstruktion bildades av käppar/störar, eller spjälor, tätt nedstuckna i botten sammanbundna av vidjor. Katsorna place-rades ofta i vikar eller långgrunda stränder. Bilden till vänster visar exempel på att njurformen finns i den nutida mjärden av metallnät, med en eller flera ingångar.
Det speciella med anläggningarna i Fjällgrycken är dess omfattning, spridd på en yta om ca 50 gånger 500 m på ömse sidor om viken, företrädesvis utefter den västra stranden. Dessutom är användning av grövre stockar märkligt. Vissa var för-sedda med hål och förankrade mot botten av instuckna käppar. Det återstår att finna en förklaring till dessa grövre bearbetade stammar. genombruten stock

Ett dryga tiotal prover togs på platsen, där nedanstående gav det mest uppseendeväckande resultatet. Det är ett borrprov i en av de grövre stockarna, med yttersta årsring daterad till 1447
Eftersom ett okänt antal årsringar troligen vittrat bort kan en gissning till tidigt 1500-tal vara troligt.

provradie fjg08 Prov Fjg08 med 127 årsringar, åren 1320-1447

Nedan ett utdrag från analysen av prov Fjg08 med jämförelsevärden till flera referenser i närområdet. Ett övertygande värde uppnås vid jämförelse mot en medelkurva av alla referenser (inramat), trots att Gagnef drar ned siffrorna.
Ttest-värden Klicka på bilderna för förstorad bild

Hämta en fylligare rapport här: Rapport (PDF-fil 4 Mb)