Stocken från Rällsjön slutade växa omkr. år 1260
Rällsjön ligger helt nära riksväg 80 mitt emellan Falun och Rättvik. Sjön har mycket klart vatten och saknar från vägen synlig bebyggelse.
Eftersom det här var fråga om endast en liten bit av ett enda träd mättes 4 olika radier upp. Större delen av ytveden var uppluckrad och gick ej att mäta.Ett litet sektor av ytan hård och fast och den mätradie som föll inom denna sektor resulterade i flest årsringar. Troligen hade detta parti av stammen legat mot bottnen.


provradie nr 1

Fyra prover liknande nedanstående preparerades

provradie nr 1 Prov nr 2, lägg märke till maskhålen
På ett av proverna kunde skönjas en tunn och diffus ring mellan två tätt liggande ringar. Denna extra ring kunde inte upptäckas på de andra proverna. Det visade sig att denna ring måste vara en äkta ring, vid jämförelse med referenserna (se nedan)

Syns tydligare om man klickar på bilden till höger -->


provradie nr 1

En medelkurva av alla fyra radierna gav totalt 202 årsringar. Vid jämförelse mot referenskurvan SE007 Dalarna, som har den längsta serien med lämplig geografisk täckning, erhölls den mycket överraskande dateringen 1256! Det fanns inget acceptabelt alternativ i mitten på 1600-talet. Korrelationen var inte övertygande för hela serien på 200 år. Vid ring 163 eller år 1093 sjönk korrelationen drastiskt. En förklaring till detta kan vara att referenskurvans äldsta delar baseras på byggnader som finns i länets nordvästligaste delar. Ett stöd för att årtalet 1256 är rätt finns i en uppmäått och daterad stock från tiondeladan vid Gagnefs gamla prästgård. Denna stock daterad till 1327 omfattar 379 år har enligt en sägen varit en del i en klockstapel vid byggdens första kyrka. En korskorrelation mellan dessa tre kurvserier ger en övertygande korrelation för årsintervallet 1256 - 1095. I kurvorna nedan åskådliggör de övre tre kurvorna (röda) korrelations koefficienten och de undre (gröna) visar ringvidder. Gaprg01 = gagnefstock, Rals01 = rällsjöstock, Se007Dalarna = referensen.

provradie nr 1 Klicka på kurvorna för förstorad bild