Kringbyggd gård hos Liljas i Torrberg
I utkanten av Torrberg, som ligger i Leksands kommun en bit från vägen mellan Leksand och Rättvik, finns en kringbyggd gård med byggnader från olika tidsepoker. En bit bort från huvudbyggnaderna finns en grå mindre byggnad. Det är fähuset med inristade tidsdokument, årtal och initialer av tidigare boende på gården?Torrbergskarta
Klicka i bilderna -> större bild

Stallslängan Vid uppfartsvägen möts man av baksidan på en timmerlänga med fin patina. Väl inne på gården upptäcker man att det rör sig om en bod, portlider, stall & hemlighus samt loft. En vacker vy helt enkelt.
Analysen av borrproven från boden, eller "budä" som den kallas, visade att det rörde sig om grantimmer!
Stockarna var frodvuxna och hade få årsringar, bara ett 50-tal. Det gick dock bra att utifrån två olika stockar datera sista årsring till 1788
provradie nr 6 Prov nr 13b från boden med 49 årsringer för åren 1738-1786
Det gamla fähuset, "gamla fäjset" kallat, en bit från boningshusen har vacker grå färg, bilad slät utsida, men liksom många byggnader där husdjuren vistats är stockarna porösa och murkna på insidan. Knutningen är av 1800-tals typ.Detta förstärks av inristade årtal på två stockar, med årtalet 1879 samt initialerna DAS & AAD. Troligen tillhörde de ett trolovat par. Dateringen av de märkta stockarna gav årtalen 1875 och 1868, vilket väl stämmer mot märkningen. Dateringen av en av stockarna på främre gaveln gav årtalet 1896. Fähuset bör alltså var uppfört kring sekelskiftet 1800/1900 eller strax före.

Fähuset Inristningar på fjuset
Tvärs över gårdsplanen finns en annan länga byggnader med synligt timmer. Däribland ett mindre bostadshus och något som tidigare användes som vedbod, men numera inredd. Det finns skäl att anta att det skett förändringar i byggnadernas utseende under tidigare århundraden. Det finns "mystiska" skarvar i väggarna.
Det är svårt att finna skyddade stockytor, de flesta är dolda av någon beklädnad, men några prover togs på "vedbodens" södra gavel. Vidare i trapphuset mellan byggnaderna och från "lillstugans" vind.
Stallslängan Analysen visade att grantimmer blandats in. I vedboden fanns gran och även från lillstugans vind. De fåtaliga prov som togs på vedboden visade att den uppförts efter 1782, året för sist uppmätta årsring.
Lillstugans furastockar, från den undre våningen gav 1790 som sista årsring. Den uppmätta granstocken från vinden gav årtalet 1880. Kanske en påbygg-nad skett då?

Diagrammen här nedan åskådliggör resultatet från boden i grantimmer.
En medelkurva av 5 mätta radier visar sig stämma mycket väl mot valda referens, Torbjörn Axelssons grankurva, när sista årsring sätts till 1788. Detta framgår tydligt av nedanstående diagram. Överst visas korrelationen med statistiskt framräknade Ttest-värden för olika årtal. En mycket tydlig topp hamnar just vid året 1788.
Underst ett "stockdiagram" med de olika stockarnas placering på en tidsaxel, som visar under vilka år träden levde.
Ttest-värden Klicka på kurvorna
Stockdiagram
Ger förstorad bild